Litters
X
Ultron Vom Ferrous X V 35 Isy Aus dem haus Zygadto
 
X
V 20 Mailo vom Kuckucksland X V 35 Isy Aus dem haus Zygadto (Puppys born in India)
 
X
VA2 Nino Von Tronje X V Ingodds La Luna (Puppy born in Germany)
 
Mr. Jaskirat Singh Sethi
New Delhi – INDIA

Mob: +91 – 9811219999
Email: gsdwizard@yahoo.com